เร่งแก้ปัญหาเบิกจ่ายเพิ่มความคล่องตัว

กรมบัญชีกลาง เร่งแก้ปัญหาเบิกจ่าย ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลังที่ผ่านมาร้องติด น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เร่งแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย โดยถึงขณะนี้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนเสร็จแล้ว 8 เรื่อง

อาทิ การกำหนดวิธีจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องหลังจากสัญญาเดิมให้มีผลย้อนหลังได้  การกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่างๆ แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ เป็นต้น
 
นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังจัดทำร่างกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่  แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน และมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะแล้วเสร็จในเดือนม.ค.61. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *