โรคไตเรื้อรัง รักษาได้ หากรู้เท่าทัน

“โรคไต” หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มเป็น มีโอกาสเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้ ซึ่งต้องทำไตเทียมเท่านั้น จึงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็น การฟอกเลือดหรือการล้างไตทางช่องท้อง และการปลูกถ่ายไต ในสถานการณ์ปัจจุบันมีโอกาสของการปลูกถ่ายไตน้อยมาก เนื่องจากด้วยสภาพอายุที่มากขึ้น ร่างกายมีโรคร่วมอื่นๆ ที่ไม่ปลอดภัยต่อการผ่าตัดและขาดแคลนไตบริจาค

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ มีพันธกิจเพื่อการรักษาที่มิใช่เป็นการรักษาปัญหาปลายเหตุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องการให้ความรู้ประชาชนเพื่อให้ห่างไกลโรคไต รู้ทันปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค รู้จักวิธีชะลอไตมิให้เสื่อม และอยู่กับโรคไตได้อย่างมีความสุข
คนเป็นโรคไตเพิ่มขึ้นทุกปี
ศ.เกียรติคุณ พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ ประธานฝายการศึกษา วิชาการ และฝึกอบรม สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เล่าว่า จากรายงานของสมาคาโรคไตแห่งประเทศไทย พบว่า ผู้ป่วยโรคไตปัจจุบันมีจำนวน 8 ล้านคน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้ป่วยเป็นได้ในคนทุกช่วงวัย ระยะของการเกิดโรคเริ่มต้น ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 และระยะสุดท้ายคือระยะที่ 5 ซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการทำไตเทียม โดยอาศัยเปอร์เซนต์ ของการทำงานของไตในการแบ่งระยะของโรค
จากรายงานดังกล่าวยังพบด้วยว่า ในปี พ.ศ.2558 เป็นปีที่สถิติจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องปลูกถ่ายไต ล้างไตทางช่องท้อง หรือ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมากถึง 18,963 คน มีผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังและต้องทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ล้างไตทางช่องท้อง หรือฟอกเลือดทำไตเทียม รวมทั้งสิ้นจำนวน 97,570 ราย
สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไตอันดับหนึ่งคือ โรคเบาหวานรองลงมาคือ โรคความดันโลหิตสูง ค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดทำไตเทียม จำนวน 200,000 บาทต่อคนต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเกือบหมื่นล้านบาทต่อปี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *